Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Fordeling

Fordeling av kompensasjonen

Vederlag til norske individuelle rettighetshavere fordeles gjennom Norwacos medlemsorganisasjoner. Rettighetshavere i EØS-området får kompensasjon gjennom avtaler Norwaco har med utenlandske organisasjoner. Disse avtalene sikrer også at norske rettighetshavere får kompensasjon for privatkopiering i andre EØS-land.

Som grunnlag for fordelingen gjennomfører et uavhengig analyseselskap årlige statistiske undersøkelser av privatkopiering i Norge på oppdrag fra Norwaco. Undersøkelsene forteller hvilke verkstyper det gjøres opptak av, og i hvilket omfang, men gir ingen direkte oversikt over hvilke enkeltverk som kopieres.

Rapportene kan lastes på våre nedlastningssider.

Retningslinjer for fordelingen

Følgende retningslinjer er gitt av departementet:
  • Midlene skal fordeles slik skissert i Prop. 104 L (2016-2017)
  • Fordelingen skal i størst mulig utstrekning stå i forhold til den faktiske kopiering
  • Fordeling skal skje på grunnlag av statistiske og eventuelle andre kilder som belyser omfanget av privatbrukskopieringen
  • Kun opprinnelige rettighetshavere er kompensasjonsberettiget, og retten kan ikke overdras
  • Kompensasjon skal gis til opphavere av selvstendige litterære og visuelle verk, samt rettighetshavere til lydopptak og film.
  • Kun lovlig kopiering skal kompenseres
  • Kompensasjonen skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter
  • Ved fordelingen skal det tas hensyn til kopisperrer
  • Rettighetshavere må være statsborgere av et EØS-land eller være bosatt i eller har sitt sete i innen EØS-området for å kunne bli tildelt kompensasjon.Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993