Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Norwacos generelle prinsipper

(Ref. KFL § 12, a), b), c), d), e) f)) Besluttet av årsmøtet 23. mai 2022.

Norwaco lisensierer bruk av audiovisuelle rettigheter på oppdrag fra medlemsorganisasjoner og samarbeidsparter, samt etter representasjonsavtaler med utenlandske organisasjoner. I tillegg har Norwaco ansvar for å sikre fordeling av den individuelle delen av kompensasjonen for lovlig privatkopiering.

Generelle prinsipper for fordeling

Ved fordeling av vederlag og kompensasjon til rettighetshavere, skal norske og utenlandske rettighetshavere likebehandles i overenstemmelse med internasjonale konvensjoners krav til nasjonal behandling.

Etter fradrag av administrasjonskostnader utbetales vederlagsmidler til medlemsorganisasjonene for videre fordeling til individuelle rettighetshavere. Fordeling til medlemsorganisasjonene skjer på bakgrunn av statistikk, objektive kriterier og vedtatte fordelingsnøkler. De samme prinsippene gjelder ved utbetaling til utenlandske organisasjoner med mindre styret har fattet særskilte vedtak. Utbetaling til andre samarbeidsparter skjer etter avtale.

Medlemsorganisasjonene skal ved sine fordelinger likebehandle medlemmer og utenforstående rettighetshavere innenfor de kategorier av rettighetshavere organisasjonene representerer.

Generelle prinsipper for fradrag

Det foretas ingen andre fradrag enn begrunnende og dokumenterte administrasjonskostnader før utbetaling til medlemsorganisasjoner, samarbeidsparter og utenlandske organisasjoner

Styret vedtar rammene for Norwacos administrasjonskostnader kommende år.

Utbetaling fra Norwaco til medlemsorganisasjonene foretas innen 3 måneder etter utgangen av innkrevingsåret, med mindre det finnes objektive grunner for at det ikke kan skje.

Utbetaling fra Norwaco til utenlandske organisasjoner foretas innen 9 måneder etter utgangen av innkrevingsåret, med mindre det finnes objektive grunner for at det ikke kan skje.

Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles

Norwaco kan ikke bruke beløp som ikke kan fordeles. Eventuelt avsatt vederlag vil etter foreldelse bli utbetalt til medlemsorganisasjoner som representerer relevant rettighetshaverkategori, i henhold til Norwacos generelle prinsipper for fordeling. Foreldet vederlag som opprinnelig var avsatt til utenlandske rettighetshavere, vil primært bli utbetalt til medlemsorganisasjoner som representerer utenlandske rettighetshavere i den aktuelle rettighetshaverkategorien.

Investerings- og risikohåndteringsstrategi

Vederlagsmidlene skal investeres med overordet målsetning om god sikkerhet for kapitalen og rimelig sikkerhet for avkastningen av midlene. Det delegeres til styret å vedta en mer detaljert strategi for investeringer og risikohåndtering.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993